Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Seminarium naukowe pn. „Wybrane problemy nauczania metod ilościowych”

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
22.04.2015

W dniu 13 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Kielcach odbyło się Seminarium Naukowe pn. „Wybrane problemy nauczania metod ilościowych”, celem którego była wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie problematyki nauczania metod ilościowych na różnych kierunkach studiów. Organizatorzy - Oddział Polskiego Towarzystwa Statystycznego w Kielcach oraz Urząd Statystyczny w Kielcach zaproszenie do wzięcia udziału w seminarium skierowali zarówno  do przedstawicieli środowisk naukowych, jak i młodzieży akademickiej (koła naukowe). Poza licznie zgromadzonymi członkami kieleckiego Oddziału PTS oraz pracownikami Urzędu Statystycznego   w Kielcach na spotkanie przybyli również wykładowcy dwóch kieleckich uczelni: Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych. Spośród uczestników     - trzech wystąpiło w roli prelegentów.

Dr Monika Czajkowska (Instytut Matematyki UJK w Kielcach) przygotowała referat  pt. „Praca metodą projektu na zajęciach ze statystyki opisowej”, w którym między innymi poruszyła zagadnienia poziomu wiedzy ze statystyki uczniów szkół ponadgimnzajalnych. Kolejny prelegent,     dr Marcin Szplit (Wydział Zarządzania i Administracji UJK w Kielcach) zaprezentował opracowanie Nowoczesne metody wykorzystywane w ramach realizacji nauczania przedmiotu „Badania marketingowe” dla studentów kierunku Zarządzanie.

Dr Grażyna Tatka (WF WSEPiNM w Kielcach) w swoim wystąpieniu: Analiza efektów kształcenia na przedmiotach z zakresu metod ilościowych na kierunku Finanse i rachunkowość dokonała opisu i analizy efektów kształcenia dla przedmiotów: statystyka, matematyka, ekonometria wyrażonych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Na zakończenie spotkania Pani Aneta Królik (Świętokrzyski Ośrodek Badań Regionalnych) przedstawiła prezentację na temat wyników kolejnej edycji „Konkursu z wiedzy o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego”, organizowanego od kilku lat dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.

Do góry