Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Spotkanie inaugurujące pracę Oddziału PTS w Kielcach

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
07.01.2015

W dniu 24 listopada 2014 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Kielcach odbyło się spotkanie inaugurujące pracę Oddziału PTS w Kielcach. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele kieleckich wyższych uczelni, tj. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Politechniki Świętokrzyskiej, Wszechnicy Świętokrzyskiej, Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych oraz członkowie Oddziału PTS – pracownicy Urzędu Statystycznego w Kielcach.     

W pierwszej części spotkania Przewodnicząca Rady Oddziału przybliżyła zebranym działalność statutową PTS, jego organizację na szczeblu centralnym i oddziału, przedstawiła obecne władze Oddziału PTS w Kielcach, zrelacjonowała przebieg Walnego Zgromadzenia Delegatów PTS, które odbyło się 14 listopada 2014 r. oraz omówiła główne dziedziny aktywności Stowarzyszenia takie jak: działalność naukowa, badawcza, publikacyjna, szkoleniowa i popularyzatorska.

Podkreślając fakt, iż dotychczas Oddział PTS w Kielcach skupiał w swoich szeregach  wyłącznie pracowników Urzędu Statystycznego w Kielcach Przewodnicząca Pady Oddziału zwróciła uwagę na konieczność otwarcia się Stowarzyszenia na zewnątrz, w tym nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym i pozostałymi instytucjami zainteresowanymi statystyką, a także realizacją wspólnych inicjatyw. Zwracając się do pracowników naukowych, jako naturalnych partnerów w realizacji celów PTS, wskazała na potrzebę zmniejszenia dystansu dzielącego środowisko akademickie od pracowników służb statystyki.

Pani Przewodnicząca podkreślając pozytywną rolę i korzyści wynikające ze współudziału różnych środowisk w realizacji inicjatyw Stowarzyszenia zaproponowała pracownikom uczelni złożenie deklaracji przystąpienia do PTS.

Następnie P. Małgorzata Sobieraj – Kierownik Ośrodka Badań Gospodarki Nieobserwowanej przedstawiła zebranym prezentację na temat historii Polskiego Towarzystwa Statystycznego pn. „PTS wczoraj i dziś”. 

W drugiej części spotkania Przewodnicząca Rady Oddziału dr Agnieszka Piotrowska-Piątek przedstawiła zebranym najważniejsze kierunki działań Oddziału na najbliższy rok, tj.:  

  1. Zorganizowanie w marcu 2015 r. seminarium dydaktycznego poświęconego Jakości kształcenia na przedmiotach z zakresu metod ilościowych w naukach ekonomicznych. Ewentualne uczestnictwo w seminarium (z referatem, bez referatu, referat bez uczestnictwa) będzie można zgłaszać na kolejnym spotkaniu dyskusyjnym członków Oddziału PTS w Kielcach, które odbędzie się w 26 stycznia 2015 r. Karty zgłoszeniowe uczestnictwa w seminarium zostaną rozpowszechnione z odpowiednim wyprzedzeniem, co umożliwi opracowanie ramowej agendy seminarium na podstawie zgłaszanych tematów referatów.     
  2. Zorganizowanie w czerwcu 2015 r. konferencji naukowej poświęconej problemom demograficznym w regionie świętokrzyskim.  
  3. Kontynuowanie prac związanych z projektem edukacyjnym Olimpiada Wiedzy Statystycznej. Przewodnicząca Rady Oddziału przedstawiła prezentację zawierającą informacje na temat założeń i struktury organizacyjnej projektu, postępów prac, kwestii finansowych oraz harmonogram i kalendarium OWS. 

Podsumowując, Pani Przewodnicząca zaprosiła pracowników uczelni do uczestnictwa  w komitetach programowych seminarium i konferencji oraz aktywny udział w wymienionych przedsięwzięciach. Zwróciła się również z prośbą o zgłaszanie propozycji obszarów i form działania, które byłyby realizowane pod auspicjami PTS. Poinformowała również o publikacjach wydawanych wspólnie przez GUS i PTS takich jak: Wiadomości statystyczne i Statistics in Transition (SiT), które są na liście czasopism naukowych punktowanych przez  MNiSW.

W trakcie dyskusji zaakcentowano potrzebę połączenia środowiska statystyków z lokalnym biznesem, popularyzacji stosowania metod ilościowych (analitycznych) w praktyce biznesowej, doskonalenie procesów decyzyjnych w organizacji.     

Na zakończenie spotkania w kwestiach organizacyjnych ustalono, że:

  1. spotkania członków Oddziału PTS w Kielcach będą odbywały się co 2 miesiące, natomiast przy okazji realizacji projektów, spotkania będą organizowane częściej i w mniejszych zespołach;
  2. prezentacje dotyczące realizowanych inicjatyw będą zamieszczane na stronie Oddziału PTS   w Kielcach http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/kielce
  3. ze składek członkowskich zakupiona zostanie tablica informacyjna Oddziału PTS w Kielcach, która zostanie umieszczona na zewnątrz budynku Urzędu Statystycznego w Kielcach;
  4. kolejne spotkanie odbędzie się 26 stycznia 2015 r. o godz. 14.30 w siedzibie Urzędu Statystycznego w Kielcach.
Do góry