Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Lubelski Konkurs Statystyczno-Demograficzny z okazji Dnia Statystyki Polskiej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
15.12.2009

Lubelski Konkurs Statystyczno-Demograficzny z okazji Dnia Statystyki Polskiej - http://sigma.wszia.edu.pl/
Kon­kurs jest okazją do przy­bliżenia młodzieży szkół ponad­gim­nazjal­nych prak­tycz­nego wymiaru statystyki i demografii, przy­dat­nego w kolej­nych etapach edukacji i póź­niej­szej pracy zawodowej, a także pozwala lepiej poznać zasady funk­cjonowania i działal­ność pol­skich służb statystyki publicz­nej oraz innych instytucji i organizacji statystycz­nych.

Kon­kurs prze­prowadzany jest w dwóch etapach:

  • pierw­szy – roz­wiązanie zadania prak­tycz­nego wykorzystującego wiedzę statystyczną i demograficzną,
  • drugi (finał) w for­mie zespołowych odpowiedzi na zadawane (wylosowane) pytania.

Na roz­wiązanie zadania kon­kur­sowego pierw­szego etapu uczniowie otrzymują ponad dwa miesiące. Sądzimy, że Kon­kurs będzie okazją do odwiedzenia stron inter­netowych Głów­nego Urzędu Statystycz­nego oraz Urzędu Statystycz­nego w Lublinie gdzie znaj­dują się infor­macje dotyczące m.in. historii statystyki zin­stytucjonalizowanej w Pol­sce, ram praw­nych, zasad funk­cjonowania i zakresu zadań wykonywanych przez służby statystyczne, a także metodologii obliczania wybranych wskaź­ników statystycz­nych i bazy danych statystycz­nych oraz Wyż­szej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamo­ściu.

Nagrody

  • I miej­sce – Net­booki Asus Eee Pc
  • II miej­sce – Cyfrowe aparaty fotograficzne
  • III miej­sce – Odtwarzacze mp4

Dane kon­tak­towe
Wyż­sza Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamo­ściu
ul. Akademicka 4
22-400 Zamość
tel. (84) 677-67-34 lub 677-67-50
email:

Do góry