Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego PTS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.01.2019

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

Rada Oddziału Warszawskiego PTS zgodnie z decyzją Rady Głównej PTS z listopada 2018 r. zwołuje Walne Zebranie Członków w dniu 13 lutego (środa) 2019 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, sala 204; II piętro, godz. 11.00 – pierwszy termin i 11.30 – drugi termin.

Rada Oddziału serdecznie zaprasza na spotkanie i oczekuje obecności Wszystkich Członków.

Jednocześnie informujemy, że protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Oddziału z dnia 8 lipca 2014 r. zamieszczony został na stronie internetowej PTS w zakładce Oddziału Warszawskiego pod adresem: http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/  i w załączeniu do zaproszenia.

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie wszelkich uwag do protokołu na adres Sekretarza RO:  Brak uwag traktujemy, jako akceptację protokołu. W wyjątkowych przypadkach Walne Zebranie jest władne rozstrzygnąć każdą wątpliwość zgłoszoną na spotkaniu i przyjąć ostateczną wersję protokołu.

Zgodnie ze Statutem PTS §§ 41 i 42 proponuje się następujący porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie zebrania – Przewodniczący Rady Oddziału.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokólanta Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
 5. Wybory:

a) Komisji Mandatowej i stwierdzenie ważności zebrania;

b) Komisji Skrutacyjnej i  jej ukonstytuowanie się;

c) Komisji Wniosków i Uchwał oraz jej ukonstytuowanie się.

 1. Wniosek Przewodniczącego Zebrania i Rady Oddziału w sprawie przeprowadzenia dyskusji zintegrowanej.
 2. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Oddziału i Rady Oddziału za okres 2014–2018[1].
 3. Udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 4. Informacje o zasadach wyboru członków nowej Rady Oddziału, członków Komisji Rewizyjnej i Delegatów na Walne Zgromadzenie PTS w dniu 18 marca 2019 r., o godz. 11.00 w Łodzi.
 5. Zatwierdzenie przyjęcia nowych członków w okresie kadencji 2014–2018.
 6. Wybory – Rady Oddziału, Komisji Rewizyjnej i delegatów na Walne Zgromadzenie PTS.
 7. Propozycje programowe ustępującej Rady Oddziału na kadencję 2019–2022.
 8. Dyskusja zintegrowana.
 9. Uchwalenie programu działalności merytorycznej i finansowej Oddziału Warszawskiego PTS.
 10. Zakończenie zebrania.

Informacje dodatkowe:

 1. Przewidywany czas trwania zebrania 90 do 120 min.
 2. Miejsce spotkania jak we wprowadzeniu.
 3. Rada informuje, że członków Towarzystwa obowiązują składki członkowskie
  w wysokości 20 zł rocznie. Zgodnie z decyzją Rady Głównej składki należy wnieść za lata 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019. Składki należy wnieść na konto: Bank Pekao S.A. 58 1240 6218 1111 0000 4612 3181 z dopiskiem — składki członkowskie PTS; nazwisko; Oddział Warszawski.
 4. Wszelkie problemy, pytania i wątpliwości można wyjaśnić z Sekretarzem Rady Oddziału  lub Przewodniczącym Rady Oddziału   tel. 22 449 40 44 lub kom. 888 633 801.
 5. Poniżej treść §§ 41 i 42 Statutu PTS dotyczących kompetencji Walnego Zebrania Członków:

STATUT PTS – Walne Zebranie Członków
 

§ 41. Najwyższą władzą oddziału jest Walne Zebranie Członków.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Porządek dzienny Walnego Zebrania ogłasza Rada Oddziału, co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem.

Walne Zebranie Członków zwoływane jest co dwa lata.


§ 42. Do zakresu działania Walnego Zebrania Członków należy:

1. Uchwalenie planu działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i wytycznymi Rady Głównej.

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady Oddziału i Komisji Rewizyjnej.

3. Udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej.

4. Wybór członków Rady i Komisji Rewizyjnej oraz wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

5. Zatwierdzenie przyjęcia nowych członków.

Pełny tekst statutu PTS znajduje się na stronie Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego: http://pts.stat.gov.pl/czlonkostwo/

Z wyrazami szacunku
/-/ Władysław Wiesław Łagodziński
Przewodniczący Rady Oddziału


[1] Sprawozdanie z działalności  Rady i Oddziału będzie dostępne w najbliższym czasie na portalu GUS na stronie internetowej PTS w zakładce Oddziały – Warszawa pod adresem: http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/  

Do góry