Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Konferencja naukowa na temat ,,Społeczna rola statystyki”

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
16.06.2010

W dniach 27-28.05.2010 roku w Polanicy- Zdroju odbyła się konferencja naukowa na temat ,,Społeczna rola statystyki” zorganizowana przez Oddział PTS we Wrocławiu. Przewodniczący Rady Oddziału, Pan prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz, powitał przybyłe osoby, a w szczególności nowych członków PTS, którym wręczył legitymacje. W swoim słowie wstępnym scharakteryzował społeczeństwo dobrobytu, podkreślając, że przejście od państwa dobrobytu do społeczeństwa dobrobytu jest ogromnym wyzwaniem dla statystyki, a w dążeniu do  społeczeństwa informacyjnego ważną rolę pełni odpowiedzialność społeczna w odniesieniu  nie tylko do organizacji, korporacji itp., ministrów i innych  urzędników,  ale także w stosunku do  każdego obywatela.

Następnie uczestników spotkania  powitała dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu  Pani Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka. W dalszej części spotkania, które prowadziła Pani Halina Woźniak- wiceprzewodnicząca Rady wrocławskiego Oddziału PTS, zastępca dyrektora US Wrocław - wygłoszono 7 referatów. Panie dr Beata Bal-Domańska i dr Justyna Wilk z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przedstawiły referat na temat ,,E-usługi w gminach województwa dolnośląskiego”. Scharakteryzowano w nim wyniki  badania przeprowadzonego przez Autorki w grudniu 2009 r., którego celem było ustalenie dostępności usług publicznych poprzez strony internetowe urzędów gmin województwa dolnośląskiego. Stwierdzono na jego podstawie, że nie jest jeszcze rozpowszechnione funkcjonowanie e-administracji w pełnym znaczeniu tego słowa, jednak z obserwacji stron internetowych wynika, że cały czas w szybkim tempie rozszerza się zakres usług administracyjnych świadczonych drogą elektroniczną przez urzędy administracji rządowej i samorządowej.

Referat na temat ,,Etyczne, statystyczne i pragmatyczne aspekty badań społeczno –ekonomicznych” przedstawiła Pani dr Jolanta Kowal z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W swoim wystąpieniu Autorka wyjaśniła, czym są badania społeczno-ekonomiczne, czemu one służą oraz jakie są w nich stosowane metody, zwracając szczególną uwagę na aspekt etyczny, pragmatyczny i psychologiczny tych badań, a także  podkreślając, że muszą być one wsparte statystyką. Statystycy powinni pomagać badaczom, służyć swoją wiedzą i doświadczeniem społeczeństwu, udzielać pomocy w ocenie poprawności i przydatności stosowanych narzędzi oraz w interpretacji uzyskanych wyników badań. Mają oni też obowiązki wobec instytucji i pracodawców finansujących badanie, a także względem własnego środowiska i obiektu badań. Powinni również pamiętać o błędach pojawiających się w badaniach oraz o tym, że  zastosowanie statystyki uwiarygodnia wyciągnięte z badań wnioski.

Kolejny referat ,,Parametry arytmetyczne i geometryczne w statystyce” przygotowali Pani dr hab. Helena Jasiulewicz, prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Pan dr hab. inż. Wojciech Kordecki, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Traktował on o pewnych parametrach matematycznych z odniesieniem do życia rzeczywistego,. skupiając uwagę na znanych i często stosowanych formułach  średniej arytmetycznej, średniej geometrycznej oraz mediany. Na przykładzie pokazano, jak zmieniają się wartości liczbowe tych charakterystyk w zależności od modyfikacji danych, z których są obliczane, jakie z tego wyciągamy wnioski i jak w związku z tym zmieniają się odczucia społeczne.

Referat ,,Nadumieralność mężczyzn oczami antropologa. Przykład zastosowania danych statystycznych w badaniach biologicznych” przedstawiła Pani dr Halina Kołodziej z Zakładu Antropologii PAN, gdzie  do głównych nurtów badawczych należy rozpoznawanie  zróżnicowania społecznego, które przejawia się w cechach biologicznych. Miernikiem kondycji biologicznej wśród osób dorosłych może być przedwczesna umieralność (tj. pomiędzy 24. a 65. rokiem życia). Jednym z aspektów umieralności jest nadumieralność mężczyzn. Autorka referatu wyjaśniła, czym jest nadumieralność mężczyzn, sformułowała pytania badawcze związane z tym zjawiskiem i opisała wykorzystywane narzędzia badawcze, tj. cząstkowy współczynnik umieralności oraz względny wskaźnik umieralności. Wykorzystując dane  z Narodowego Spisu Powszechnego przedstawiła obecną sytuację umieralności wśród mężczyzn i kobiet oraz hipotezy, które mogą uzasadniać tezę, że kobiety żyją dłużej od mężczyzn.

Drugą część konferencji rozpoczęła Pani mgr inż. Agnieszka Mruklik z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wystąpieniem na temat ,,Społeczna rola modeli matematycznych wykorzystywanych w różnych działach gospodarki”. Autorka przytoczyła jedną z definicji modelu matematycznego oraz wyjaśniła, jakie cechy model powinien posiadać, aby być ,,odpowiednio dobry”. Omówiła następnie wybrane modele matematyczne w zależności od tego, jaka cecha interesuje ich konstruktorów (np. charakter obiektu, właściwości funkcjonalne itp.), podkreślając wielką rolę, jaką odgrywa statystyka w budowaniu modeli. 

Referat nt. .,,Modele zależnego ryzyka kredytowego” wygłosił Pan prof. dr hab. Stanisław Heilpern z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autor przedstawił dwa modele teoretyczne dotyczące ryzyka kredytowego, tj. model ze ,,zmienną ukrytą” i mieszany model Bernoulliego. Znajdują one zastosowanie w modelach praktycznych stworzonych przez ekspertów sponsorowanych przez banki i korporacje finansowe. W referacie dokonano opisu  tych  modeli, zwracając uwagę na  różnice i podobieństwa między nimi.

W kończącym konferencję referacie  ,,Niejednoznaczność w interpretacji danych” Pan dr hab. Witold Miszczak, prof. nadzw.  Uniwersytetu Ekonomicznego  we Wrocławiu  zwrócił m.in. uwagę na to,  jakich błędów należy  unikać i  jak postępować, by odpowiednio zinterpretować dane  i wyciągnąć właściwe wnioski z badania, akcentując przy tym, jaką wagę  ma  sposób zbierania danych oraz odpowiednie próbkowanie.

Konferencję podsumował Pan prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz, podkreślając, że spotkanie miało na celu integrację regionalnego środowiska statystycznego oraz wymianę doświadczeń w zakresie rozwijania metod statystycznych i ich stosowania w praktyce. Było też okazją do dyskusji nt. znaczenia i wzajemnego wspierania się środowiska statystyków, wzmacniania roli statystyki w sferze informacyjno-społecznej i sposobów popularyzacji statystyki. Przewodniczący Rady Oddziału PTS we Wrocławiu podziękował za przygotowanie i wygłoszenie  referatów oraz poinformował o planowanej ich publikacji. Przypomniał też  o zbliżającej się rocznicy stulecia PTS w 2012 roku oraz zachęcił uczestników do przedstawiania propozycji obchodów tego święta.

Do góry